Ochrana osobných údajov

Prehodnotili sme naše činnosti spojené so spracovaním osobných údajov s ohľadom na nové všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (GDPR) a zaväzujeme sa dodržiavať ich ustanovenia. Platí to aj na príslušnú vnútroštátnu legislatívu.
 
Údaje a kontaktné údaje správcu údajov

 
Prevádzkovateľ webovýej stránky (ďalej len: správca údajov):
NEWELD Kft.
Poštová adresa:
H-1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.
E-mailová adresa:
 info@neweld.hu
Telefónne číslo: +36 1 8827415
 
Zásady spracovania údajov
Zaviazali sme sa k ochrane osobných údajov našich návštevníkov webovej stránky, všetkých zúčastnených strán a považujeme za mimoriadne dôležité rešpektovať ich právo na informačné sebaurčenie.
 
S osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a zaviedli sme také bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť osobných údajov.
 
Ak máte akékoľvek otázky, ktoré nie sú zrejmé z týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás vo vyššie uvedených kontaktoch! Snažíme sa Vám odpovedať čo najrýchlejšie, maximálne do 15 dní.
 
Kedykoľvek môžete požiadať o informácie o spracovaní vašich osobných údajov, a to buď písomne (e-mailom alebo listom zaslaným na našu poštovú adresu) alebo ústne (telefonicky). Upozorňujeme, že ak nás kontaktujete telefonicky – ak to vaša žiadosť o spracovanie údajov vyžaduje (napr. Požadujete vymazanie vašich údajov) – budeme vás musieť identifikovať, aby sme zistili, či máte na túto žiadosť oprávnenie. Ak identifikácia nie je možná, môžeme vám poskytnúť iba všeobecné informácie o spracovaní údajov. Z tohto dôvodu vám odporúčame, ak je to možné, písomne poslať svoju otázku alebo požiadavku.
 
Právne predpisy
Zaväzujeme sa, že osobné údaje budeme spracúvávať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s nasledujúcimi:
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP)
CXII. Zákon (Infozákon) O práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií.
 
Vybavovanie sťažností a ďalšie možnosti presadzovania práv
Robíme všetko pre to, aby sa osobné údaje spracovali v súlade so zákonom. Ak máte pocit, že sme to nedodržali, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.
 
V prípade porušenia vašich práv na ochranu vašich osobných údajov môžete požiadať Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií o právny prostriedok nápravy – ak prevádzkovateľ napriek upozorneniu neukončí konanie porušujúce práva. Kontaktné údaje:
Oficiálny názov: Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH)
Poštová adresa: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Allee 22 / c.
Telefón: +36 1 3911400
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu
 
 
Údaje spracované na webovej stránke
Verejný obsah našej webovej stránky si môže ktokoľvek pozrieť bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov, nie je povinná registrácia ani prihlásenie.
 
V súvislosti s návštevou a používaním webovej stránky spracúvame nižšie uvedené údaje a to na účel, na dobu uvedenú v tomto dokumente, a taktiež aj na uplatnenie vašich práv a správu údajov zabezpečujeme nasledovne:
 
Cookies
Čo sú to cookies?
 
Cookies sú textové súbory uložené vo vašom prístroji (počítač, smartphone), ktorý používate na prístup na internet pri otvorení a používaní našej webovej stránky, ktorý zvyčajne obsahuje informácie o spojení medzi webovým serverom, a vaším zariadením alebo o fungovaní webovej stránky. (napríklad tzv. Session kód, čo je jedinečný rad znakov, čísel a inej interpunkcie.)
 
Pomocou obsahu cookies dokáže webová stránka (server) zlepšiť užívateľský zážitok a implementovať služby poskytované na tejto webovej stránke. Napríklad, keď nakupujete v internetovom obchode, tieto súbory cookies dokážu rozlíšiť prebiehajúce nákupy (napr. Aktuálny obsahu košíka). Ak sa vaše internetové pripojenie počas nákupu zruší, webová stránka vie z predtým uloženého súboru cookies, aký produkt ste pridali do košíka, ktorý produkt ste hľadali, a ak sa pripojenie obnoví, môžete pokračovať v nakupovaní tam, kde ste prestali.
 
Účel spracovania údajov
 
Rozlišovanie aktivít používateľov navštevujúcich našu webovú stránku, identifikácia aktuálnej aktivity používateľov, ukladanie údajov a nastavení poskytovaných počas nej, predchádzanie strate údajov.
 
Rozsah spracovaných údajov
 
Cookie používaný na našej webovej stránke je takzvaný funkčný súbor cookie, ktorý podporuje fungovanie webovej stránky a obsahuje informácie, ktoré je možné interpretovať programovým kódom webovej stránky o nastavení jazyka použitého na zobrazenie webovej stránky.
 
Informácie uložené vo funkčnom súbore cookie nebudú poskytnuté tretím stranám.
 
Lehota spracovania osobných údajov
 
Platnosť súborov cookies, použitých na našej webovej stránke je 1 rok.
 
Presadzovanie práv
 
Väčšina internetových prehliadačov umožňuje použitie súborov cookies automaticky. Nastavenia však môžete kedykoľvek zmeniť, môžete zakázať alebo vymazať cookies. K súborom cookies, uloženým vo vašom zariadení môžete kedykoľvek získať prístup, dozvedieť sa o nich a zobraziť ich.
 
Známe internetové prehliadače majú  možnosť spravovať, deaktivovať alebo mazať súbory cookies vo svojich nastaveniach, zvyčajne v záložke nazvanej Bezpečnosť, ochrana osobných údajov, alebo Nastavenia ochrany osobných údajov.
 
Ďalšie informácie o spravovaní cookies, nájdete v pomocníkovi pre daný program alebo na nasledujúcich odkazoch po kliknutí na názov programu: Internet Explore, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.
Kérlek, linkeld be fentebb a böngészőket, a programom vmiért nem engedi
 
Údaje spracované pre požiadavku na cenovú ponuku, dopyt, kontakt
Môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z našich kontaktných údajov na našej webovej stránke alebo nás môžete požiadať o ponuku prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii v záložke Žiadosť o cenovú ponuku. Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom žiadosti o cenovú ponuku alebo kontakt použijeme iba na splnenie žiadosti o cenovú ponuku alebo na kontaktovanie vás a neposkytujeme ich tretím stranám.
 
Účel spracovania údajov
 
Plnenie žiadosti o cenovú ponuku, kontaktovanie.
 
Právny základ spracovania údajov
 
V prípade záujmu, alebo žiadosti o cenovú ponuku, je spracovanie údajov založené na dobrovoľnom súhlase s údajmi podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií.
 
Rozsah spracovaných údajov
 
S cieľom splniť žiadosť o cenovú ponuku  budeme spracovávať tie údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli:
 
Meno,
Meno/Názov firmy,
Pozícia,
E-mailová adresa,
Telefónne číslo,
Správa.
 
Lehota spracovania osobných údajov
 
V závislosti od povahy kontaktu spracujeme vaše osobné údaje poskytnuté na účely plnenia žiadosti o cenovú ponuku v rôznych lehotách.
 
Nebudeme ich uchovávať po splnení žiadosti o cenovú ponuku alebo po poskytnutí potrebných informácií, s výnimkou pre prípad, keď predmetom kontaktovania  je právna požiadavka. V takom prípade ich môžeme uchovať najviac 5 rokov z dôvodu dôkazu.
 
Presadzovanie práv
 
Informácie o spracovaní vašich údajov si môžete kedykoľvek vyžiadať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.
 
Môžete tiež kedykoľvek požiadať o opravu svojich údajov, ak napríklad zistíte, že ste ich zadali nesprávne alebo, že sme ich zadali nesprávne alebo neúplne.
 
Môžete požiadať o vymazanie svojich údajov. Pokiaľ tomu nebráni žiadna právna prekážka, vyhovieme vašej žiadosti okamžite (inak vás budeme informovať o dôvode odmietnutia vymazania).
 
Kto môže tieto údaje poznať?
 
Iba naši pracovníci majú právo na prístup k údajom, ktoré ste poskytli.
 
Obrázky a videá zverejnené na webovej stránke
O našich produktoch a službách sa môžete dozvedieť na našej webovej stránke a pravidelne pridávame aj aktuality a udalosti, týkajúcie sa našej spoločnosti, v súvislosti s ktorými  zverejňujeme fotografie a videá.
 
Venujeme osobitnú pozornosť na to, aby obsah obrazových a videozáznamov zverejnených na našej webovej stránke neporušoval práva na súkromie alebo oprávnené záujmy iných osôb, a mali povolenie a oprávnenie ich vo všetkých prípadoch používať.
 
Účel spracovania údajov
 
Informovanie návštevníkov webovej stránky.
 
Právny základ spracovania údajov
 
Spracovanie údajov je založené na dobrovoľnom súhlase podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a článku CXII z roku 2011 o práve na informácie, na ich sebaurčenie a slobodu informácií.
 
Rozsah spracovaných údajov
 
Obrázok identifikovateľných, rozpoznateľných fyzických osôb.
 
Lehota spracovania osobných údajov
 
Až do odvolania súhlasu dotknutej osoby alebo odstránenia obsahu z našej webovej stránky.
 
Presadzovanie práv
 
Informácie o spracovaní vašich údajov si môžete kedykoľvek vyžiadať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.
 
Môžete požiadať aj o vymazanie svojich údajov, teda na vašu žiadosť budú z našej webovej stránky odstránené záznamy, na ktorých je Vás možné identifikovať a rozpoznať.
 
Kto môže tieto údaje poznať?
 
Informácie zverejnené na našej webovej stránke môže nájsť každý, kto stránku navštívi.
 
Bezpečnosť spracovania osobných údajov
Na zaistenie bezpečnosti spracovaných osobných údajov, prijímame všetky technické a organizačné opatrenia potrebné na ochranu údajov pred náhodným vymazaním (zničením), neoprávneným použitím alebo úpravou. Prístup k údajom spravovaným v našich systémoch IT udeľujeme pomocou autorizačného systému výhradne pre našich zamestnancov.
 
S horeuvedenými opatreniami zabezpečíme, aby nemali prístup neoprávnené osoby k údajom, s úmyslom o prenos, úpravu alebo vymazanie.
 
Prenos údajov
Vaše osobné údaje nebudeme odovzdávať nikomu, kto nemá právo na prístup k nim. Tretím stranám ich poskytneme, iba ak ste k tomu vopred udelili súhlas. Výnimkou je prípad, keď je pre nás prenos údajov povinný zo zákona, napríklad z dôvodu možného úradného vyšetrovania. V takom prípade sme povinní poskytnúť potrebné údaje  na oficiálnu žiadosť konajúceho orgánu (napr. Polícia, prokuratúra, súd atď.). To si nevyžaduje váš konkrétny súhlas, pretože to je našou zákonnou úlohou.
 
Preskúmanie a dostupnosť zásad o ochrane osobných údajov
Vyhradzujeme si právo na preskúmanie tohto dokumentu a v prípade potreby ho zmeniť a doplniť, čo môže byť odôvodnené ako zmeny platných právnych predpisov alebo našich činností spracovania údajov alebo technológie použitej na tento účel. Pokiaľ sa zmena dotkne aj vašich osobných údajov spracúvaných so súhlasom, budeme vás o tom okamžite informovať a pozastavíme ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov, kým s nimi opäť nebudete súhlasiť.
 
Aktuálne informácie o spracovaní osobných údajov sú vždy k dispozícii tu na webovej stránke.
 
Vytvorené:
 
HANGANOV Kft.
 
Expert na bezpečnosť informácií a ochranu údajov
 
www.hanganov.hu